Menu główne:

Szkoła jazdy, prawo jazdy kat. B, tani kurs i nauka jazdy - Radom


Idź do treści

Regulamin


PROMOCYJNE CENY!!!

Kurs Podstawowy

w tym:
30 godz. szkolenia teoretycznego
30 godz. szkolenia praktycznego

1400 zł


W CENIE KURSU
Przepisy Ruchu Drogowego,
Ćwiczenia z odpowiedziami
Kurs internetowyZAPRASZAMY


Zapisy codziennie
Pn - Pt godz. 12 - 16


Radom ul. Stasieckiego14 (osiedle Borki)

Więcej informacji pod numerem

790-30-90-36


Szukasz dobrego Ośrodka Szkolenia Kierowców?
Szukasz kompetentnych instruktorów?
Chcesz zdobywać wiedzę w przyjaznej atmosferze?

Dobrze trafiłeś!

REGULAMIN
Ośrodka Szkolenia Kierowców „ AUTO-SZKOŁA”

§-1

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ AUTO-SZKOŁA”prowadzi szkolenie na kat. B prawa jazdy na podstawie zezwolenia nr. 00981463 Wydanego przez Prezydenta Miasta Radom.
Ośrodek Szkolenia Kierowców
„ AUTO-SZKOŁA”zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ( Dz. U. 217 z dnia 31.10.2005) w możliwie jak najkrótszym czasie.

§- 2
Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.


§-3

Kursant w procesie szkolenia praktycznego jest szkolony z wiedzy i umiejętności posługiwania się urządzeniami sterującymi pojazdu oraz w zakresie techniki kierowania pojazdami w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych.

Kursant w procesie szkolenia teoretycznego jest szkolony w zakresie wiedzy i znajomości oraz stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym, pierwszej pomocy przedmedycznej, transporcie rzeczy i osób.

§-4

OSK prowadzi szkolenie na podstawie umowy cywilno-prawnej, która jest zawierana w ramach wzajemnych ustaleń pomiędzy stronami umowy .

§-5

Kwota opłat za kurs znajduje się w cenniku i może być wpłacona w całości lub może zostać rozdzielona na nieoprocentowane raty płatne w okresie trwania kursu. Pierwsza rata w wysokości minimum 200PLN jest płatna przy zapisie na kurs. Dokumenty świadczące o ukończeniu kursu zostaną wydane dopiero po wpłacie pełnej ceny szkolenia.

§-6

Każdy uczestnik kursu musi przed rozpoczęciem szkolenia przedłożyć w OSK orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. OSK zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich na miejscu przez lekarza uprawnionego .

§-7

Każdy kursant zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz zajęcia praktyczne (jazdy).

§-8

Uczestnik kursu może przystąpić do Egzaminu Wewnętrznego dopiero po ukończeniu części teoretycznej.

§-9

Kursant może zacząć praktyczną część szkolenia (jazdy) dopiero gdy uzyska pozytywny wynik wewnętrznego egzaminu teoretycznego.

§-10

Kursant ma prawo odwołać zaplanowaną lekcje najpóźniej na 24 godziny przed jazdą bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W przypadku gdy kursant nie pojawi się na umówionej z instruktorem jeździe, dana godzina przepada. Jeśli godzin nieobecnych będzie więcej niż 4, kursant zobowiązany jest do dokupienia dodatkowych jazd w takiej ilości aby kurs praktyczny wynosił 30 godzin.

§-11

Zaliczenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego jest podstawą do wystawienia zaświadczenia przez kierownika OSK o ukończeniu kursu.

§-12

W trakcie szkolenia praktycznego oraz egzaminu wewnętrznego kursant jest zobowiązany posiadać przy sobie dokument tożsamości .

§-13

Instruktor będzie oczekiwał na kursanta maksymalnie 15 minut po umówionej godzinie.

§-14

Kursant jest zobowiązany do poszanowania i nie niszczenia mienia powierzonego mu w czasie trwania kursu a w przypadku zniszczenia zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych napraw lub wymiany.

§-15

Karta przeprowadzanych zajęć jest dokumentem OSK i należy ją przechowywać starannie, a pozakończeniu szkolenia teoretycznego jak i praktycznego podlega zwrotowi do Ośrodka

§-16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§- 17

Kursant składając własnoręczny podpis na wniosku o wydanie uprawnień zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu OSK .


Kierownik OSK
„ AUTO-SZKOŁA”


Strona główna | Oferta | Cennik | Kontakt | Galeria | Dojazd | Zapisy online | Potwierdzenie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego